Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis internetowy działający pod adresem www.strefaskokow.pl (w dalszej części: Serwis) jest prowadzony przez: FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, zwany dalej Fundacją.

Prowadzenie Serwisu oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowane jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Fundacji o nazwie Strefaskokow.pl, osoba do kontaktu Amadeusz Barta (telefon: 532817544, mail bok@strefaskokow.pl)

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, warunki składania zamówień w Serwisie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Serwis prowadzi pośrednictwo w zakresie organizacji skoków spadochronowych oraz organizuje skoki spadochronowe za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania z usług oferowanych w Serwisie niezbędne jest ukończenie 18 roku życia bądź też pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego a także :

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp. bez zgody właściciela Serwisu.

1.6. Serwis w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie usług oferowanych przez Serwis oraz składanie zamówień przez Klienta na usługi oferowane przez Serwis nie wymaga zarejestrowania.

1.8. Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Serwisu a w przypadku wyboru usługi pośrednictwa także Regulaminu Instruktora lub podmiotu organizującego skoki spadochronowe w wybranej lokalizacji, który może różnić się od Regulaminu jaki posiada Serwis.

1.9 Właściciel Serwisu oświadcza, że w przypadku wyboru usługi pośrednictwa Serwis nie bierze odpowiedzialności za postanowienia Regulaminu Instruktora lub Firmy zajmującej się organizacją skoków oraz za niedostosowanie się do wyżej wymienionych regulaminów przez Klienta.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując usługi, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdujących się opcji w Serwisie w formularzu znajdującym się w górnym menu w zakładce „Rezerwacja Skoku”.

2.3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Serwis ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.4.1. W przypadku wyboru usługi organizowanej przez Serwis, Serwis przekazuje Klientowi lub Osobie Skaczącej po uprzednim kontakcie Klienta lub Osoby Skaczącej dostępne terminy realizacji zamówienia.

2.4.2. W przypadku wyboru usługi pośrednictwa Serwis przekazuje dane Klienta do wybranego Instruktora lub Firmy zajmującej się organizacją skoków spadochronowych w wybranej lokalizacji w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia chęci wykonania skoku . Dalsze ustalenia dotyczące zamówienia są dokonywane bezpośrednio między Instruktorem lub Firmą zajmującą się organizacją skoków spadochronowych a Klientem. Serwis w takim przypadku ponosi odpowiedzialność jedynie za terminowe przekazanie danych Klienta do wybranego Instruktora lub Firmy zajmującej się organizacją skoków spadochronowych.

2.4.2.1 W przypadku wyboru usługi pośrednictwa Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje zawierane między Klientem a Instruktorem lub Firmą zajmującą się organizacją skoków spadochronowych w wybranej lokalizacji a także za bezpieczeństwo wykonywanych skoków, jednocześnie informując, że za wyżej wymienione odpowiada Instruktor lub Firma organizująca skoki w wybranej przez Klienta lokalizacji.

2.5 Zakupione vouchery wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej lub w kopertach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą. Wysyłka vouchera następuje w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności za zamówienie. Vouchery wystawiane są na okres jednego roku kalendarzowego. Termin ważności vouchera znajduje się w lewym dolnym rogu. W przypadku braku rezerwacji w wyznaczonym terminie ważności vouchera Serwis ma prawo odmówić realizacji vouchera zatrzymując środki. W przypadku chęci przedłużenia ważności vouchera o kolejny rok posiadacz może zgłosić się do Serwisu w trakcie trwania ważności vouchera i wykupić przedłużenie. Przedłużenie ważności vouchera o kolejny rok to koszt 450zł. Vouchery zakupione w cenach promocyjnych nie podlegają przedłużeniu.

2.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy mogą być rozpatrywane dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.7. Serwis zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.8. Celem ustalenia terminu skoku niezbędne jest uiszczenie przez Klienta całości opłaty za skok (voucher).

2.9. W tygodniu przed zaplanowanym terminem instruktor kontaktuje się z Klientem (Uczestnikiem skoku) celem potwierdzenia godziny, terminu i miejsca skoku.

2.10. W przypadku niestawienia się Klienta (Uczestnika skoku) pomimo potwierdzenia skoku zgodnie z ust. 9, bądź odwołania skoku po jego potwierdzeniu zgodnie z ust. 9 Klientowi nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej w celu rezerwacji skoku.

2.11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Serwis może zaproponować Klientowi:

2.11.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Serwis będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),

2.11.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Serwis będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

2.11.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;

2.11.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.

2.12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Serwis poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail lub telefonicznie podany podczas rejestracji w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.13. W przypadku zakupu skoku z opcją filmowania i niemożnością zrealizowania filmu ze skoku, Klientowi przysługuje zwrot środków jedynie za koszt wytworzenia filmu.

2.14. W przypadku tzw. skoków grupowych, każdy z uczestników przypisany jest do innego instruktora i kamerzysty, wobec czego filmy, które zostaną przekazane uczestnikom będą się od siebie różniły. Klientowi (uczestnikowi skoku) nie przysługuje w takim wypadku zwrot środków za różnice jakie powstały w filmach uczestników skoków grupowych.

2.15.  W przypadku korzystania ze skoku z opcją filmowania uczestnik skoku (Klient) obowiązany jest do przyjęcia określonej postawy podczas skoku, wskazanej mu uprzednio przez instruktora. Brak przyjęcia tej postawy może spowodować znaczne pogorszenie jakości wizualnej filmu bądź nawet niemożność jego stworzenia. W takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot środków z uwagi na brak współpracy po stronie uczestnika skoku (Klienta).

2.16. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Serwis zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.17. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Serwisu lub telefonicznie. Serwis dokona orientacyjnej wyceny i prześle informacje na wskazany przez Klienta adres e-mail.

III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Serwis usługach zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie.

3.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych usług i produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

4.1.Zapłaty za usługi można dokonać:

 • Przelewem na podane konto Serwisu lub za pomocą serwisu płatności ekspresowych Dotpay.
 • Osobiście, gotówką po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu odbioru vouchera.

 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane między Klientem (Uczestnikiem skoku) a Instruktorem lub Organizatorem skoków.

V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od dnia zakupu usługi. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie lub w formie elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Serwisu lub w przypadku wyboru usługi pośrednictwa Instruktora bądź Firmy zajmującej się organizacją skoków w wybranej lokalizacji, w terminie 14 dni od dnia zakupu usługi. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Serwisu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Serwisu bok@strefaskokow.pl . Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy usługa została w pełni wykonana za uprzednią zgodą Klienta.

5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Serwis zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za usługę objętą zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Serwis dla danego zamówienia, Serwis nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.4 Serwis, Instruktor lub Firma organizująca skoki spadochronowe w wybranej lokalizacji dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.5 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

5.7. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności usługi z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu produktu lub zrealizowania usługi. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2.

Reklamacja może zawierać jedno z żądań:

obniżenia ceny,

albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.8. Serwis może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT), opakowania przesyłki w której reklamowany produkt nadszedł. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane..

5.9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Serwis niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub zwrotu kosztów częściowo lub całościowo. Serwis wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Serwisu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Serwisem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

5.11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Serwisu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1  Celem Fundacji jest zapewnienie Klientowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Serwisie Klient będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Fundację zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

6.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467,

6.3 Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta Serwisu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

6.4 Podanie  jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Fundację danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Fundacja może przetwarzać powierzone jej dane osobowe w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

6.5 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Klienta, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Klient odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Klient zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

6.6 Fundacja zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6.7 Fundacja w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Klientowi usługi.

6.8 Fundacja będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Fundacją.

VII PLIKI „COOKIES”

7.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

7.3. Serwis wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Serwis przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

7.4. Serwis dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

 1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
 2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

7.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Serwis informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub jego niektórych składników.

7.6. Serwis rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

 1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Serwisu,
 2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Serwisu,
 3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,
 4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,
 5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Serwisu.

7.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

7.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

VIII ZWROTY NALEŻNOŚCI

8.1. Serwis dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

8.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
8.1.2. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu;

8.1.3. uznania żądania reklamacyjnego.

8.2. Serwis dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

IX NEWSLETTER

9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu.

9.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Serwis informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

10.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.3. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.

10.4. Wszystkie nazwy usług oferowanych do sprzedaży przez Serwis są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

10.5. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Serwisu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

10.6. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

10.7. O każdej zmianie regulaminu Serwis zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Serwisu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rezerwacji skoku.

10.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10.9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2016r.